วิทยาการคอมพิวเตอร์


  • คณะวิทยาศาสตร์

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ
    และสร้างสรรค์สังคมด้วยวิชาการเชี่ยวชาญ
    ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

การศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา

[29-08-2561]

โดย อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) โดยผู้เรียน

[28-08-2561]

โดย อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

คู่มือการจัดทำโครงการแผนปฏิบัติราชการ

[24-03-2560]

โดย นางปราณี กันธิมา

Routine to International Research เสนองานวิจัยสู่นานาชาติจากการปฎิบัติ : Smart Classroom in Maejo University

[22-03-2560]

โดย ผศ.ดร.สนิท สิทธิ

คู่มือเทคนิคการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายและเต้ารับไฟฟ้าในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

[21-03-2560]

โดย นายประทีป สุขสมัย

แนวทางการปรับปรุงการเขียนประเมินคุณภาพเชิงลึกระดับหลักสูตร

[21-03-2560]

โดย อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

การประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

[21-03-2560]

โดย นายประทีป สุขสมัย

ตัวอย่างการประเมินระดับหลักสูตร

[21-03-2560]

โดย อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

โครงร่างองค์กร (OP)

[21-03-2560]

โดย อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม

[15-02-2560]

โดย นางปราณี กันธิมา


วีดีโอแนะนำสาขาภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่างๆที่จัดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด