วิทยาการคอมพิวเตอร์


 • คณะวิทยาศาสตร์

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ
  และสร้างสรรค์สังคมด้วยวิชาการเชี่ยวชาญ
  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คณะวิทยาศาสตร์

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ
  และสร้างสรรค์สังคมด้วยวิชาการเชี่ยวชาญ
  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คณะวิทยาศาสตร์

  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำ
  และสร้างสรรค์สังคมด้วยวิชาการเชี่ยวชาญ
  ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสาร

ศิลปะการบริหารงานและการบังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม

[15-02-2560]

โดย นางปราณี กันธิมา

การประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA

[07-09-2559]

โดย อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

คู่มือการเดินทางไปราชการ

[07-04-2559]

โดย นางปราณี กันธิมา

ICDAMT2016

[08-04-2559]

โดย อ.อรรถวิท ชังคมานนท์

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)

[08-04-2559]

โดย อ.ดร.สมนึก สินธุปวน

การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบใช้สายและไร้สาย แบบใดเหมาะกับการใช้งานห

[07-04-2559]

โดย นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ

การเลือกใช้สาย สำหรับกล้องวงจรปิดแบบ Analog 2

[08-04-2559]

โดย นายประทีป สุขสมัย

เทคนิคการจัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

[08-04-2559]

โดย นางปราณี กันธิมา

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งย้น

[08-04-2559]

โดย นางปราณี กันธิมา

Internet of Things

[08-04-2559]

โดย อ.อรรถวิท ชังคมานนท์


วีดีโอแนะนำสาขาภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่างๆที่จัดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด