ฟอร์มแจ้งซ่อมอุปกรณ์ชำรุด

     เลขครุภัณฑ์ที่ชำรุด *กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ชื่ออุปกรณ์    เลขห้อง    สถานที่ 
รูปภาพอุปกรณ์

อาการเบื้องต้น
ชื่อ - นามสกุล ผู้แจ้ง