ระบบตรวจสอบจบ & วางแผนลงทะเบียนนักศึกษาตกค้าง

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด เชียงใหม่

เข้าสู่ระบบ

Image

แนะนำสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาวิชาแรกของคณะวิทยาศาสตร์ที่เริ่มจัดตั้งมาพร้อมกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ปีการศึกษา 2538 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้น เป็นสาขาวิชาแรกในคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาเป็นรุ่นแรกจำนวน 38 คน พร้อมกับได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รุ่น486 เพิ่มอีกจำนวน 30 เครื่อง ต่อจากนั้นในแต่ละปีการศึกษาก็รับนักศึกษาเข้าใหม่อีกปีละประมาณ 50 คน ปีการศึกษา 2547 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เพิ่มจำนวนห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้องเรียน และห้องบรรยายคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ห้องเรียน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ (หลังเก่า) 2 ชั้น ปีการศึกษา 2551 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ยกเลิกภาควิชาเปลี่ยนแปลงเป็น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แยกตัวออกจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วีดีโอแนะนำสาขา

See The Video
ข่าวสาร

ภาพกิจกกรม

Image

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี60 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

01-02-2560 by Admin

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฯ ออกประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โดยรับสมัครในโควต้าเพิ่มเติม รอบที่ 2 ขอขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ

Image

สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559

21-06-2560 by Admin

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ จาก ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ผศ.น

Image

ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าประชาสัมพันธ์บริษัทและสัมภาษณ์นักศึกษาปี4

27-02-2562 by Admin

ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัทและสัมภาษณ์งานนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์