2.  ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้าน (Special Purpose Software)
        เป็นซอฟแวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ หรือออกแบบและพัฒนาสำหรับนำไปใช้งานเฉพาะด้าน ขึ้นโดยผู้ผลิตซอฟแวร์ที่มีความชำนาญในด้านนั้นๆ โดยที่ผู้เขียนหรือพัฒนาซอฟแวร์นี้ขึ้นเรียกว่า โปรแกรมเมอร์ (Programmer) โดยผ่านการวิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) พัฒนา (Implement) และทดสอบ (Testing) และทำให้โปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้องก่อนที่จะนำมาใช้งาน
โดยโครงสร้างของซอฟต์แวร์เฉพาะทางมักจะประกอบด้วย ฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆ เช่นข้อมูลลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรายได้ เป็นต้น ซึ่งงานหลักของซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะทาง จะประกอบด้วยส่วนทำงานต่างๆ ได้นี้

  • ส่วนทำงานประมวลคำเพื่อใช้สร้างรายงาน
  • ส่วนติดต่อโต้ตอบจดหมาย
  • ส่วนการนัดหมายตามกำหนด

        ซึ่งจะเห็นว่าลักษณะของซอฟต์แวร์เฉพาะทางนี้ มีทั้งรูปแบบที่มีผู้ใช้งานคนเดียวหรือผู้ใช้งานได้พร้อมกันหลายคน ขึ้นอยู่กับขนาดของงานที่จะทำว่ามีขนาดใหญ่มากน้อยเพียงใด เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น

- ซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจ (business software) 
        การประยุกต์ใช้งานด้วยซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจมักเน้นการใช้งานทั่วไป แต่อาจจะนำมาประยุกต์ใช้โดยตรงกับงานธุรกิจบางอย่างได้ ยกตัวอย่างเช่น
- ซอฟต์แวร์ระบบธนาคาร
- ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี
- ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจำหน่าย เป็นต้น

(ที่มา: http://www.thaiware.com/upload_misc/software/2013_04/images/10561_130426233248C1_81.jpg)

        ดังนั้นจึงมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะสำหรับงานแต่ละประเภทให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละโดยซอฟต์แวร์สำหรับงานธุรกิจมักจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้องเข้าไปศึกษารูปแบบการทำงานหรือความต้องการของธุรกิจนั้น แล้วจึงสามารถจัดทำขึ้นได้ โดยทั่วไปจะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีหลายส่วนทำงานร่วมกัน ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานที่ใช้กันในธุรกิจ เช่น ระบบงานทางด้านบัญชี ระบบจัดจำหน่าย ระบบงานสินค้าคงคลัง ระบบงานบริหารการเงิน เป็นต้น

- ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี
        ซอฟต์แวร์ในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งรายละเอียดหรือข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล และสามารถดึงข้อมูลมาคำนวณตามความต้องการของผู้ใช้งานได้  ได้แก่ ระบบงานบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีสินทรัพย์ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม บัญชีแยกประเภททั่วไป และบัญชีเงินเดือน เป็นต้น

(ที่มา: http://www.thaiware.com/upload_misc/software/2011_02/thumbnails/6855_2011020116475350.jpg)

- ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจำหน่าย
        ซอฟต์แวร์จะมีหน้าที่หลัก คือ การซื้อขายสินค้า เป็นหลัก โดยมีการเก็บข้อมูลในลักษณะของจำนวนสินค้าที่มีอยู่และสินค้าที่ขายออกไปในแต่ละวัน ซึ่งมีการเก็บข้อมูลรายได้ในแต่ละการขายแต่ละครั้ง เป็นต้น ได้แก่ ระบบงานรับใบสั่งซื้อสินค้า ระบบงานบริหารสินค้าคงคลัง และระบบงานประวัติการขาย

(ที่มา: http://www.marinerthai.com/)

- ซอฟต์แวร์ระบบงานในโรงงานอุตสาหกรรม

        เป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตสินค้าต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของวัตถุดิบหรือการนำเข้า ส่วนการผลิตหรือการประมวลผล และส่วนผลผลิตหรือส่วนนำออก ซึ่งสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมด ในการทำงานของการผลิตสินค้า แต่ละอย่างได้อย่าง ชัดเจนและถูกต้อง
ได้แก่ ระบบงานกำหนดโครงสร้างผลิตภัณฑ์ การวางแผนกำลังการผลิต การคำนวณต้นทุนของงาน การประเมินผลงานของพนักงาน การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมการทำงานภายในโรงงาน การกำหนดเงินทุนมาตรฐานสินค้า และการกำหนดขั้นตอนการผลิต

(ที่มา: http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/27/pictures/2007032.jpg)