การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce) หมายถึง การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตัวอย่างการทำธุรกรรมเช่น การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการซื้อขายสินค้าแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้า ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของความสำคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจในรูปแบบดั่งเดิมลง เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้าเป็นต้น ลดข้อจำกัดของระยะทางและเวลา ในการทำธุรกรรมลงได้

คนไทยสามารถสั่งชื้อของที่ประเทศอเมริกาโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่ต้องใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจ ดังนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ต และต้องมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย ผู้ผลิตจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างตราสินค้าเพื่อทำให้ลูกค้ารู้จัก ถ้าไม่เช่นนั้นสินค้าก็จะเป็นสินค้าประเภท Commodity ทำให้ต้องสู้กับผู้ผลิตรายอื่นเฉพาะค่าแรงและราคาเท่านั้น เพราะว่าผู้คนส่วนมากจะยึดติดกับตราสินค้า และจ่ายเงินซื้อสินค้าจากตราสินค้ามากกว่าการคำนึงถึงราคา ดังนั้นการสร้างตราสินค้า จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในการแข่งขันในตลาดในยุคปัจจุบัน
เพื่อการทำธุรกิจให้อยู่รอด เรื่องของการตลาดจะเป็นหนทางทำให้เงินเข้าสู่บริษัท และนักการตลาดในปัจจุบันนี้จำเป็นต้องเป็นพวกรู้มากและรู้ทุกอย่าง หรืออย่างที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Jack of All Trade มีกฎของการบริการง่ายๆ 2 ข้อเท่านั้น คือ ลูกค้าถูกเสมอ และ ถ้าลูกค้าทำผิดให้กลับไปดูกฎข้อแรกใหม่ ดังนั้นถ้าผู้ประกอบธุรกิจในโลกไร้พรมแดนต้องการจะประสบความสำเร็จ ต้องเน้นที่ 4C คือ  Consumer Cost Convenience และ Communication
จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น นักการตลาดส่วนใหญ่จึงหันมาให้ความสำคัญเรื่อง Customer Relationship Management

นอกเหนือจากส่วนการผลิตสินค้าที่ต้องคำนึงถึงการลดต้นทุนให้ได้ เพราะการขึ้นราคาสินค้าต้องคำนึงถึงคู่แข่งที่อยู่ในตลาดระดับเดียวกันที่มีเป็นจำนวนมาก เพราะทันทีที่ราคาสินค้าของเราเพิ่มขึ้น ลูกค้าอาจหันไปหาผู้ผลิตรายอื่นได้ ฉะนั้นยุคปัจจุบันผู้ผลิตจึงให้ความสำคัญเรื่อง การจัดการโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management เพราะกระบวนการจัดการโซ่อุปทานนั้น สามารถทำให้ผู้ผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตได้
การจัดจำหน่ายสินค้านั้น แต่เดิมเราก็ขายสินค้าผ่านร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีก

ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายแบบ Modern Trades เกิดขึ้นมากมาย เพราะคำนึงถึงการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บริโภค ตัวอย่างเช่น Home Delivery หรือการทำธุรกรรมทางธนาคารที่บ้าน ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น และสุดท้ายการทำโปรโมชั่น ต้องเป็นแบบการสื่อสารครบวงจรเพื่อทำให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงเข้ามามีบทบาทในการทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก