ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application software)

        เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ตามความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานเฉพาะอย่าง หรือเฉพาะด้าน โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้น จำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ระบบ ดังนั้นซอฟต์แวร์ประยุกต์จึงได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกวงการ

(ที่มา: https://sites.google.com/site/mju5303103351cs203/sxftwaer-prayukt-khux-xari-baeng-xxk-pen-ki-prapheth-xari-bang-cng-xthibay)

 

ซึ่งความนิยมส่วนหนึ่งมาจากความสามารถของซอฟต์แวร์ประยุกต์ เนื่องจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ มีการแข่งขันกันมากขึ้น ในหลายๆ ด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ได้แก่

  1. ด้านการเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย
  2. รองรับให้ใช้กับเครื่องพิมพ์ได้ดี
  3. มีคู่มือการใช้ซอฟต์แวร์ที่อ่านเข้าใจง่าย
  4. แสดงขั้นตอนวิธีและอธิบายได้อย่างชัดเจน
  5. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบและถูกต้อง
  6. มีระบบโอนย้ายข้อมูลเข้าออกกับซอฟต์แวร์อื่นได้ง่ายและรวดเร็ว

        จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นว่าซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน มีความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานสูงและมีราคาถูกกว่าซอฟต์แวร์ในอดีต จึงทำให้จำนวนซอฟต์แวร์มีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วและสามารถประยุกต์ใช้กับงานในด้านต่างๆ ได้มากขึ้น