9.2 ประโยชน์ของ E-Commerce


---> ประโยชน์ต่อบุคคลคือ ทำให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้ในเวลาที่รวดเร็ว เลือกสินค้าตรงตามความต้องการมากที่สุด สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้ารายอื่นได้ และทำให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานภายในโซ่มูลค่า (Value Chain Integration)


---> ประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจคือ สามารถขยายตลาดในระดับประเทศและระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการบริการลูกค้าได้จำนวนมากทั่วโลกด้วยต้นทุนที่ต่ำ ประหยัดต้นทุนในด้านเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง การประมวล การกระจายและการเก็บข้อมูล ลดต้นทุนทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเพราะเป็นการทำธุรกรรมโดยผ่านอินเทอร์เน็ต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสำหรับบริษัทขนาดเล็ก


---> ประโยชน์ต่อสังคมคือ การเดินทางน้อยลงเนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้า ส่งผลทำให้ลดการจราจรและลดปัญหามลพิษทางอากาศ เพิ่มโอกาสทางการขายสินค้าและบริการได้สำหรับคนหลายระดับ


---> ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจคือ เพิ่มโอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศสำหรับสินค้า SMEs ในประเทศที่กำลังพัฒนา บทบาทของพ่อค้าคนกลางลดลง ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้โดยตรง ลดช่องว่างในการเข้าถึงสินค้าของชุมชนในชนบทและในเมือง


---------------------------------ข้อจำกัดของ E-Commerce-----------------------------

---> ข้อจำกัดด้านกฎหมายคือ กฎหมายที่สามารถคุ้มครองการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นที่ยอมรับน้อยและยังเป็นที่สงสัยว่าสามารถเป็นหลักฐานในทางกฎหมายได้ เมื่อเกิดปัญหาทางธุรกรรม เช่น การส่งสินค้ามีลักษณะแตกต่างจากที่โฆษณาบนอินเทอร์เน็ต อยากต่อการเรียกร้องค่าเสียหาย


---> ข้อจำกัดด้านธุรกิจคือ การลอกเลียนผลิตภัณฑ์ทำได้ง่าย เกิดคู่แข่งเข้ามาในตลาดได้ง่าย ดังนั้นต้องมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เสมอ การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมทำได้ยากและยังไม่มีกฎหมายคุ้มครอง ในการสร้างระบบ E-Commerce จนครบวงจรมีต้นทุนค่อนข้างสูง เพราะรวมถึงค่า Hardware, Software ที่มีประสิทธิภาพ ระบบความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ การจัดการระบบเครือข่าย ตลอดจนค่าจ้างบุคลากรในการดูแลระบบ ประเทศกำลังพัฒนาต้องลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสูงมากในด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะโครงข่ายความเร็วสูง และเกิดการฟอกเงินผ่ายระบบได้ง่าย เนื่องจากการใช้เงินสดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อชำระสินค้า ทำให้การตรวจสอบที่มาของเงินทำได้ยาก


---> ข้อจากัดอื่นๆคือ การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จบนอินเทอร์เน็ตมีมาก และมีการขยายตัวเร็วอย่างรวดเร็ว การให้ข้อมูลของลูกค้าทางอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ขายทราบว่าผู้ซื้อเป็นใคร ทำให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Privacy) ทำได้ง่าย