9.6 Work Shop เรื่องของ FAN PAGE


Fan Page คือ หน้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือร้านค้า ด้านกิจกรรมของบริษัทหรือร้านค้า ตลอดจน สินค้าและบริการต่างที่บริษัทต้องการประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ใน Facebook ข้อดีของ Fan Page คือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเป็นอีกช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายที่อยู่บนโลกออนไลน์
การยอมรับและเชื่อมั่นในศักยภาพของ Fan Page เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานด้านธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต และกลยุทธ์ทางด้านการตลาด เริ่มจากการสร้างสังคมระหว่างกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การสร้างตราสินค้าและเป็นที่รู้จักในบริการบริการที่ดีในที่สุด สิ่งที่สำคัญคือมีเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และเครื่องมือวัดผลในการทางการตลาด ดังนั้นการจะมี E-Commerce เป็นตนเองควรเริ่มต้นด้วยการมี Fan Page เป็นของตนเองก่อน เพราะไม่ต้องลงทุนในการสร้างเว็บไซด์ และไม่ต้องเสียค่าโฆษณาเพื่อทำให้ผู้อื่นรู้จัก
วิธีการสร้าง Fan Page
การที่จะสร้าง Fan Page จะต้องมี Facebook ก่อน จากนั้นถึงจะสามารถทำการสร้าง Fan Page ให้กับสินค้าหรือบริการของตนเอง
1) ล็อกอินเข้าสู่หน้า Facebook ของเราก่อน จากนั้นพิมพ์ https://www.facebook.com/pages/create.php แล้วกดคีย์ Enter

2) เลือกกลุ่มธุรกิจที่ตรงกับสินค้าหรือบริการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้านคือ
- Local Business or Place of Interest – ร้านค้า ธุรกิจ หรือ สถานที่สำคัญ ๆ
- Company, Organization or Institution – บริษัท, องค์กร หรือ สถาบันต่าง ๆ
- Brand or Product – แบรนด์สินค้า หรือ ชนิดของสินค้า
-  Artist, Band or Public Figure – ศิลปิน ดารา วงดนตรี และตัวบุคคล
- Entertainment – ประเภทความบันเทิง
- Cause of Topic – เรื่องที่น่าสนใจ
3) ทำการเลือกสินค้าและบริการเช่น ทำการเลือกแบรนด์สินค้า
4) ระบบจะให้ทำการเลือกหมวดหมู่สินค้า การเลือกหมวดหมู่เป็นสิ่งที่ดี เพราะจะได้กำหนดกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายได้ชัดเจนและสะดวกในการการค้นหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

3) กำหนดคำอธิบายสินค้าหรือบริการ ที่น่าสนใจ ชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าหรือบริการ ถ้ามี Web site ของสินค้าหรือบริการด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดี เพราะจะสร้างความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง จากนั้นกำหนดตำแหน่งในการอ้างอิงสินค้าที่ไม่ซ้ำกับผู้อื่น

4) กำหนดรูปประจำตัว โดยรูปจะต้องสื่อถึงตัวสินค้า เพราะรูปเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเห็น หลังจากสนใจในรูปแล้วถึงจะหันไปอ่านรายละเอียดของสินค้า