10.2 การประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

          การประกาศใช้ พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 18กรกฎาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลกระทบต่อ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทั่วไปและผู้ให้บริการซึ่งหมายถึง หน่วยงานๆที่เปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้อื่นหรือกลุ่มพนักงาน/นักศึกษาในองค์กร(เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้,บริษัท TrueMove H จำกัด, บริษัท AIS เป็นต้น) ดังนั้น ผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ทุกคนและผู้ให้บริการจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550