10.5 สรุปรายละเอียด พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทั่วไป

          เนื่องจากเนื้อหาใน พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นภาษากฎหมาย ที่บางครั้งอ่านเข้าใจได้ยากจึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดในด้านการตีความ และอาจทำให้เกิดการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น จึงสรุปลักษณะการกระทำผิดตามพรบ.ในด้านของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตทั่วไป ดังนี้

          5.1 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
มาตรา 5 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

กรณีตัวอย่าง


แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.thairath.co.th/content/newspaper/411350เข้าถึงข้อมูลวันที่ 6 เมษายน 2557

          5.2 การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึง
มาตรา 6 ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะ ถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสยหายแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีตัวอย่าง

แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.modify.in.th/7466 เข้าถึงวันที่ 6 เมษายน 2557

          5.3 การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
มาตรา 7 ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
กรณีตัวอย่าง


แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.arip.co.th/korean-credit-card-details-stolen เข้าถึงข้อมูลวันที่ 6 เมษายน 2557
หมายเหตุ การพิจารณาฐานความผิดการกระทําซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา7 อาจต้องมีการกระทําความผิดตามมาตรา 5 เสียก่อน

          4.4 การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ
มาตรา 8 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีตัวอย่าง

                            


แหล่งที่มาของข้อมูล  http://pantip.com/topic/30568990 เข้าถึงวันที่ 6 เมษายน 2557

          4.5 การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์
มาตรา 9  ผู้ใดทําให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไมว่าทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ต้องระวางจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

                   กรณีตัวอย่าง
เว็บไซต์ http://www.dmc.tv/ ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์


แหล่งที่มาของเข้อมูล http://pantip.com/topic/30318238 เข้าถึงวันที่ 6 เมษายน 2557

          4.6การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์
มาตรา 10 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบทท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เหตุผล การกําหนดฐานความผิดคํานึงถึงการก่อให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการ (Denial of Service) เป็นสำคัญ
กรณีตัวอย่าง

แหล่งที่มาของข้อมูล http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/08/26/chinese-internet-hit-by-attack-over-weekend/
เข้าถึงวันที่ 6 เมษายน 2557
4.7 สแปมเมล์ (Spam Mail)
มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคคลอื่นโดยปกปิด หรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

                    กรณีตัวอย่าง    
แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.softpedia.com/progScreenshots/GFI-MailEssentials-for-ExchangeSMTP-Screenshot-5118.html เข้าถึงข้อมูลวันที่ 6 เมษายน 2557

          4.8 การกระทําซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
มาตรา 12 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือ มาตรา 10
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไม่ว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
(2) เป็นการกระทําโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบ คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเป็นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท ถ้าการกระทําความผิดตาม (2) เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี เหตุผล กําหนดโทษหนักขึ้นตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

                   กรณีตัวอย่าง

แหล่งที่มาของข้อมูล http://pantip.com/topic/30403196 เข้าถึงวันที่ 6 เมษายน 2557

          4.9 การใช้อุปกรณ์ /ชุดคำสั่งในทางมิชอบ
มาตรา 13 ผู้ใดจําหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10 หรือ มาตรา 11 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เหตุผล จํากัดเฉพาะกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งแต่เดิมรวมซึ่งแต่เดิมรวมถึงอุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์) ด้วย

                   ตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสยหายหรืออันตราย


โปรแกรม

ลักษณะการทำงาน

Virus

สร้างขึ้นเพื่อทำลายระบบ และมักมีการแพร่กระจายตัวได้อย่างรวดเร็ว

Trojan Horse

โปรแกรมที่กําหนดให้ทํางานโดยแฝงอยู่กับโปรแกรมทั่วไป เพื่อจุดประสงค์ใด
จุดประสงค์หนึ่ง เช่น การขโมยข้อมูล เป็นต้น

Bombs

โปรแกรมที่กำหนดให้ทำงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เช่น logic bomb เป็นต้น

Rabbit

โปรแกรมกำหนดขึ้นเพื่อสร้างตัวมันเองซ้ำ ๆ เพื่อให้ระบบไม่สามารถทำงานได้
เช่น ทำพื่นที่หน่วยความจำเต็ม

Sniffer

โปรแกรมที่กําหนดขึ้นเพื่อลักลอบดักข้อมูลที่ส่งผ่านระบบเครือข่าย
ทําให้ทราบรหัสผ่านของบุคคลหรือส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย

          4.10 การนําเข้า/เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม
มาตรา 14 ผู้ใดกระทําความผิดที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือ หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
(1) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือข้อมูลคอมพวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสยหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน
(2) นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดย โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
(3) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้
(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม
(1) (2) (3) หรือ (4)
กรณีตัวอย่าง

แหล่งที่มาของข้อมูล http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNU5qRTJPVFk0TlE9PQ==
เข้าถึงช้อมูลวันที่ 6 เมษายน 2557

          4.11 การสร้าง ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มาตรา 16 ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยสุจริตผู้กระทำไม่มีความผิดเป็นความผิดอันยอมความได้
ถ้าผู้เสียหายในความผิดตามวรรคหนึ่งตายเสียก่อนร้องทุกข์ให้บิดามารดาคู่สมรสหรือ
บุตรของผู้เสียหายร้องทุกข์ได้และให้ถือว่าเป็นผู้เสียหาย