10.7 บทสรุปการรับโทษฐานการกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550

ฐานความผิด

โทษจำคุก

โทษปรับ

มาตรา 5 เข้าถึงคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

6 เดือน

10,000 บาท

มาตรา 6 เปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึง

1 ปี

20,000 บาท

มาตรา 7 เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

2 ปี

40,000 บาท

มาตรา 8การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ

3 ปี

60,000 บาท

มาตรา 9การรบกวนข้อมูลคอมพิวเตอร์

5 ปี

100,000 บาท

มาตรา 10 การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์

5 ปี

100,000 บาท

มาตรา 11 สแปม์เมล์

ไม่มี

 100,000 บาท

มาตรา 12 การกระทําซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง
(1) ก่อให้เกิดความเสียหายทันทีหรือภายหลัง
(2) น่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ/เศรษฐกิจ
(3) ผิดตาม (2) และเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

 

1-10 ปี
3-15 ปี

10-20 ปี

 

20,000-200,000 บาท
60,000-300,000 บาท

ไม่มี

มาตรา 13การใช้อุปกรณ์ /ชุดคำสั่งในทางมิชอบ

1 ปี

 20,000 บาท

มาตรา 14การนําเข้า/เผยแพร่เนื้อหาอันไม่เหมาะสม

5 ปี

100,000 บาท

มาตรา 15การกําหนดบทลงโทษผู้ให้บริการ(สนับสนุนหรือยินยอมให้กระทำผิดมาตรา 13)

5 ปี

100,000 บาท

มาตรา 16การสร้าง ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงภาพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3 ปี

60,000 บาท