6.10 แหล่งอ้างอิง
โอภาสเอี่ยมสิริวงศ์. การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล. - - กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
__________. 2555. การออกแบบฐานข้อมูล. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://noppasak.idt.rmutr.ac.th/ift3204/data/pdf/itf3204_ch12.pdf
[21 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. การออกแบบฐานข้อมูล. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://www.payom.bctsakon.com/pdf/chapter3.pdf [21 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://cs.ssru.ac.th/cs01/E-L_DB/db/lesson9.php [21 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. การออกแบบฐานข้อมูลในระดับตรรกะ (Logical Database Design).
[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :https://sites.google.com/site/pccnaynaklxmchun/2-khan-txn-khxng-kar-xxkbaeb-than-khxmul/2-3-kar-xxkbaeb-than-khxmul-ni-radab-trrka-logical-database-design[22 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. การออกแบบฐานข้อมูลเว็บ. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://www.widebase.net/database/mysql/mysqltutorial/mysqltutor0101.shtml
[24 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. การออกแบบฐานข้อมูล อีอาร์โมเดล (Entity Relationship model). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :http://www.thaiall.com/learn/sader.htm
[24 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://course.eau.ac.th/course/Download/0520207/public_html/lesson05/
ms2t2.htm
[25 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://th.wikipedia.org/แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี [23 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. แบบจำลองเอนทิตี-ความสัมพันธ์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://moo-mieng.freetzi.com/page%209(7).html [23 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. แบบจำลอง E-R (Entity-Relationship Modeling). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :http://learn.hig4.com/download/BCOM2502_2_55/Chapter4_1.pdf
[25 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูล. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://office.microsoft.com/th-th/access-help/HA001224247.aspx
[25 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database Management System). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :http://www.pongkorn.net/dbms [26 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. ระบบฐานข้อมูล (Database System). [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
https://sites.google.com/site/thaidatabase2/1.11 [24 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. วิธีการออกแบบฐานข้อมูล. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :http://course.eau.ac.th/course/Download/0520207/public_html/lesson05/
ms2t1.htm
[21 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555. Data Mart คืออะไร. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
https://www.com5dow.com/ไขปัญหาศัพท์-IT/775-Data-mart-คืออะไร.html
[19 กรกฎาคม 2555]
__________. 2555.DATA WAREHOUSE & DATA MINING. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :
http://itm0408.blogspot.com/2010/08/data-warehouse-data-mining.html
[25 กรกฎาคม 2555]