6.6แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี(Entity-Relationship Model : E-R Model)
แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตี (Entity-Relationship Model : E-R Model) ถูกคิดค้นโดยเชน(Chen) ในปีค.ศ.1976ถือว่าเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการแสดงการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด(High-level Conceptual Data Model)ซึ่งเป็นอิสระจากระบบจัดการฐานข้อมูลโดยแบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตีจะแสดงเค้าร่างฐานข้อมูล (Conceptual Database Schema) ที่ประกอบด้วยเอนทิตีแอททริบิวต์และความสัมพันธ์ระหว่างแอททริบิวต์ผลการออกแบบโดยใช้แบบจำลองความสัมพันธ์เอนทิตีสามารถแสดงได้ด้วยการเขียนแผนภาพ(Entity Relationship Diagram : ERD)ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้อธิบายองค์ประกอบและข้อกำหนดของฐานข้อมูลที่นักวิเคราะห์และออกแบบระบบใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ใช้และนักพัฒนาโปรแกรมเนื่องจากมีสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ง่าย
หลังจากออกแบบฐานข้อมูลและเขียนแผนภาพอีอาร์ดีที่ถูกต้องเหมาะสมกับระบบงานแล้วและเลือกระบบจัดการฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้งานได้แล้วก็จะทำการแปลง(Mapping Data Model)แผนภาพอีอาร์ดี(ERD)ให้เป็นเค้าร่างฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เลือกใช้ สมมุติว่าเลือกระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ได้แก่ ออราเคิล(Oracle)หรือไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server)เป็นต้นก็จะนำอีอาร์ไดอะแกรม(ER Diagram)มาเทียบแปลงเป็นเค้าร่างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์(Relational Schema) ที่เหมาะสม