วิทยาการคอมพิวเตอร์


ผลงานนักศึกษาที่รับรางวัล

ปี 2559

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการกิจกรรมค่าย Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE

นายสราวุธ ถนอมสัตย์ นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โครงการกิจกรรมค่าย Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา จากการประกวดแนวคิดทางธุรกิจ ระหว่างวันที่12-14 กุมภาพันธ์

ผลงานของ

1. นายสราวุธ ถนอมสัตย์


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. อ.ชลิตดา มัธยมบุรุษ

ปี 2559

ผ่านการพิจารณาภาคเหนือครั้งที่2 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)

ผ่านการคัดเลือกครั้งที่2 ชื่อโครงการ ระบบการควบคุมการดูแลฟาร์มไก่ไข่โดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

ผลงานของ

1. นางสาวพนิตา กอบแก้ว 2. นางสาวพรภิรมย์ พรมมาลา 3. นางสาวนูรีซัน แลแตบาตู


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ

ปี 2559

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรยาย ระดับดีเยี่ยม

โครงการชื่อ การแสดงผลความชื้นในดินบนแอพพลิเคชันสมาร์ทโฟน DATA VISUALIZATION A NEW APPROACH FOR MOBILE APP

ผลงานของ

1. นายทศพร ปาลี


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. อ.ดำเกิง ชำนาญค้า

ปี 2559

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรยาย ระดับดีมาก

ชื่อโครงการ ระบบการให้บริการข้อมูลภูมิศาสตร์สำหรับการเกษตร A DEVELOPMENT OF WEB MAP SERVICES FOR AGRICULTURE DATA

ผลงานของ

1. นายพชร ใจสะอาด 2. นายวรัญญู อิ่นแก้ว


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. อ.ดำเกิง ชำนาญค้า

ปี 2559

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรยาย ระดับดีมาก

ชื่อโครงการ ระบบจัดการข้อมูลศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 DAYBASE MANAGEMENT SYSTEM FOR REGIONILE VOCATIONAL TRANING CENTER , CENTER 7 , CHIANGMAI

ผลงานของ

1. นายสราวุธ ถนอมสัตย์


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. อ.ชลิตดา มัธยมบุรุษ

ปี 2559

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรยาย ระดับดี

ชื่อโครงการ ระบบสหกรณ์การเกษตร(ระบบสินเชื่อ) Agriuculture Cooperative System(Loan)

ผลงานของ

1. นายไกรวิชญ์ หาญขว้าง 2. นางสาวอิงอร แซ่เฮ้ง 3. นายณปภัช สมศรี


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. อ.ดร.กิตติกร หาญตระกูล

ปี 2559

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับดีเยี่ยม

ชื่อโครงการ รบบบันทึกข้อมูลและดัชนีการผลิตการจัดการฟาร์มไก่ไข่ DATA RECORDING AND INDEX PRODUCING MANAGEMENT OF CHICKEN FARMS SYSTEM

ผลงานของ

1. นายณัฐพงษ์ บุญชู 2. นางสาวณัฐพร ป้อมสุวรรณ 3. นางสาวนิสากร สีดาแก้ว


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ

ปี 2559

ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคโปสเตอร์ ระดับดี

ชื่อโครงการ ระบบประตูอัจฉริยะ SMART GATE SYSTEM

ผลงานของ

1. นายวิชญะ อริยะคุณาธร 2. นายศตวรรษ เจริญชน


อาจารย์ที่ปรึกษาโดย

1. อ.ดร.กิตติกร หาญตระกูล


Total 41 Records : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next >>