วิทยาการคอมพิวเตอร์


Contact Information

Computer science Maejo University.

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 6 อาคาร 60ปี แม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290 โทร (053)873890-3 โทรสาร (053)873898

Stay Connected