วิทยาการคอมพิวเตอร์


คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.อรรถวิท ชังคมานนท์

Attawit  Changkamanon

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย

Kongkarn Dullayachai

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Asst Prof)
ตำแหน่งทางบริหาร
เลขานุการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ผศ.ดร.สนิท สิทธิ

Snit Sitti

ตำแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Asst Prof)
ตำแหน่งทางบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ


อ.อลงกต กองมณี

Alongkot  Gongmanee

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร


อ.ดร.กิตติกร หาญตระกูล

Kittikorn  Hantrakul

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร
ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล, รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ


ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ

Panuwat  Mekha

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assis.Prof.)
ตำแหน่งทางบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


ผศ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน

Part Pramokchon

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Asst Prof)
ตำแหน่งทางบริหาร
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล


ผศ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว

Asst. Prof. Dr. Paween Khoenkaw

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางบริหาร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล


อ.ดร.นษิ ตันติธารานุกุล

Nasi Tantitharanukul

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์


อ.ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ

Payungsak Kasemsumran

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์


อ.ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล

Kitisak Osathanunkul

ตำแหน่งทางวิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์