วิทยาการคอมพิวเตอร์


ภาพกิจกรรมสาขา

ค้นหาภาพกิจกรรมปีการศึกษา

 กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมสัมมนาค

รายละเอียด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมสัมมนาค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และ

สถานที่

ชั้น 6 อาคาร60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่

10-02-2564 ถึง 13-02-2564

กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมสัมมนาค

รายละเอียด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และชมรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมสัมมนาค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 19 รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และ

สถานที่

ชั้น 6 อาคาร60ปีแม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

วันที่

10-02-2564 ถึง 13-02-2564

กิจกรรม

ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้าประชาสัมพันธ์บริษัทและสัมภาษณ์นักศึกษาปี4

รายละเอียด

ตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาประชาสัมพันธ์บริษัทและสัมภาษณ์งานนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่

ห้องบรรยาย 8 อาคาร 60ปี แม่โจ้

วันที่

27-02-2562

กิจกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาฯเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่4 มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามี

สถานที่

อาคาร 60ปี แม่โจ้ และอาคารจุฬาภรณ์

วันที่

22-02-2562

กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสาขาวิชาฯ

รายละเอียด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคี ในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีสำหรับนักศึกษา

สถานที่

วัดวิเวกวราราม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

13-02-2562

กิจกรรม

โครงการอบรมสัมมนาค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : ค่ายยุวชนคอมพิวเตอร์ครั้งที่

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับเยาวชนผู้เข้าค่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ พร้อมทั้งเป็นกา

สถานที่

อาคาร 60ปี แม่โจ้ และอาคารจุฬาภรณ์

วันที่

23-01-2562 ถึง 26-01-2562

กิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2559

รายละเอียด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากประธานกรรมการ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการ ผศ.เสาวณี ใจรักษ์ จาก ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ผศ.น

สถานที่

ห้องประชุมสาขาวิชาฯ

วันที่

21-06-2560

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี60 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

รายละเอียด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานหลักสูตรสาขาวิชาฯ ออกประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โดยรับสมัครในโควต้าเพิ่มเติม รอบที่ 2 ขอขอบคุณคณาจารย์จากโรงเรียนที่ให้การต้อนรับ

สถานที่

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

วันที่

01-02-2560

กิจกรรม

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนสำหรับกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา

รายละเอียด

คณาจารย์สาขาวิชาฯไปนิเทศสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพ เพื่อประเมินผลงานระหว่างการปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมถึงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ

สถานที่

จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพ

วันที่

26-10-2559 ถึง 30-10-2559

กิจกรรม

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม2558

รายละเอียด

ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน ทีม CSMJU78 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และติด 1 ใน4 ทีม รอบสุดท้ายและได้รับทุนสนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมสู่สังคม จำนวน 50,000 บาท เพื่อเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสาธารณะและใช้งานจริง

สถานที่

กรุงเทพมหานคร

วันที่

06-09-2559

Total 78Records : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next >>