วิทยาการคอมพิวเตอร์


ห้องเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ห้องบรรยาย 3203 จุฬาภรณ์

สถานที่ ชั้น 2  อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 6

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 7

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องบรรยายคอมพิวเตอร์ 8

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ 3203 จุฬาภรณ์

สถานที่ ชั้น 2  อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5

สถานที่ ชั้น 6  ตึก 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์