วิทยาการคอมพิวเตอร์


หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
Bachelor of Science Program in Computer Science

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม   :    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อย่อ    :    วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม   :    Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ    :    B.S. (Computer Science)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0 5387 3560 โทรสาร 0 5386 9764

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

นักศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ และมีชั่วโมงการศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ การคิดหน่วยกิต ภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ภาคปกติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง 2 ถึง 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก 90 ชั่งโมง ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต

การศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคเรียนการศึกษาปกติ (ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา) นับตั้งแต่วันลงทะเบียน

ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และ ไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษา และไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน

ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและจะต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2.00

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต
  โครงสร้างหลักสูตร  
 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
 
  2) หมวดวิชาศึกษาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาแกน 33 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาเอกบังคับ 50 หน่วยกิต
    - กลุ่มวิชาเอกเลือก 12 หน่วยกิต
      - กลุ่มวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบอัจฉริยะ  
      - กลุ่มวิชาศาสตร์เพื่อการคำนวณ  
      - กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรม การคำนวณเชิงเครือข่ายและ
   อุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต