วิทยาการคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นางปราณี กันธิมา

Pranee Kanthima

ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายประทีป สุขสมัย

Prateep Sooksamai

ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


นางสาวพัชรี ยางยืน

Phatcharee Yangyuen

ตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางสาวสุภาพรรณ อนุตรกุล

Suphaphan  Anuttarakun

ตำแหน่ง
ข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ


นางสาวช่อทิพย์ สิทธิ

Chorthip Sitti

ตำแหน่ง
พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์